APAVE Asia - Pacific

Articles

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TÍCH HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 và ISO 14001 : 2004

Khóa học được thiết kế cho những người đảm nhiệm các cuộc đánh giá tích hợp hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008, hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001: 2004 và những người chịu  trách nhiệm thực hiện và duy trì Hệ Thống này

 

DT2

 

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

 • Giúp các học viên hiểu rõ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004
 • Trang bị các kỹ năng đánh giá tích hợp ISO 9001: 2008 và ISO 14001:2004 lập kế hoạch đánh giá, tiến hành đánh giá và lập báo cáo đánh giá;
 • Giúp học viên biết cách quản lý và tổ chức cuộc đánh giá nội bộ..

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC:        

Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng

¨       Biết cách hoạch định, tổ chức, kiểm soát một cuộc đánh giá nội bộ tích hợp 2 hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14001: 2004 của Công ty

¨       Hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001: 2004  ở góc nhìn của chuyên gia đánh giá

¨       Sử dụng các kỹ năng cho công tác chuẩn bị, thực hiện đánh giá tại hiện trường và lập báo cáo đánh giá tích hợp

¨       Hệ thống hóa và vận dụng các yêu cầu luật định về quản lý chất lượng, quản lý môi trường và quản lý an toàn và  sức khỏe nghề nghiệp cũng như các yêu cầu của các bên liên quan vào các cuộc đánh giá nội bộ tích hợp 2 hệ thống

 

ĐỐI TƯỢNG NÊN THAM DỰ:

 1. Các cán bộ cốt lõi, các cấp tổ  trưởng, trưởng, phó phòng, Ban lãnh đạo và các thành viên được chọn lựa để thực hiện đánh giá nội bộ tích hợp 2 hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường và quản lý an toàn và  sức khỏe nghề nghiệp (phiên bản hiện hành) nên tham gia khóa học này.
 2. Lãnh đạo, cán bộ quản lý phòng ban, cán bộ phục trách chất lượng, môi trường và an toàn và  sức khỏe nghề nghiệp
 3. Cán bộ được dự kiến tham gia đánh giá nội bộ tích hợp 2 hệ thốISO 9001 :2008 và ISO 14001: 2004.
 4. Cán bộ nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực chất lượng, an toàn và  sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học

 

THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

¨       Thời gian:                        03 ngày

¨       Địa điểm:                         Thông tin sau.

¨       Ngôn ngữ học:                 Tiếng Việt

   Ngôn ngữ tài liệu:             Tiếng Việt                                             

  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Ngày thứ 1

Buổi sáng: 08h15 - 12h00

a.Giới thiệu khóa học, thành phần tham dự, mục tiêu khóa học, chia nhóm.

 

b.Giới thiệu tổng quan về đánh giá nội bộ tích hợp

¨       Tìm hiểu mục đích, khái niệm, phạm vi và lợi ích của đánh giá nội bộ tích hợp.

¨       Giới thiệu quy trình đánh giá nội bộ bao gồm quá trình lập kế hoạch, chuẩn bị, tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá, khắc phục phòng ngừa các điểm không phù hợp.

 

c.Phân tích các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 và hệ thống quản lý môi trườISO 14001: 2004 dưới góc độ đánh giá.

*     Yêu cầu chung

*     Chính sách An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

*     Lập kế hoạch

*     Thực hiện và điều hành

*     Kiểm tra

*     Xem xét lãnh đạo

 

Buổi chiều: 13h15 – 17h00

Phân tích các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:dưới góc độ đánh giá (tiếp theo)

Thực hành 1: Bài tập hiểu tiêu chuẩn:

-          Xác định yêu cầu tiêu chuẩn liên quan theo từng tình huống

-          Đánh giá mức độ phù hợp của từng tình huống theo yêu cầu tiêu chuẩn tương ứng

Chữa bài tập thực hành 1


 

2.    Ngày thứ 2

Buổi sáng: 08h15 - 12h00

 

a.Kỹ năng hoạch định chương trình đánh giá

¨       Xác định về chức năng nhiệm vụ các phòng ban

¨       Xác định phạm vi đánh giá một cách đầy đủ theo tần suất đánh giá đã quy định

¨       Tham chiếu chính xác đến các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001: 2004 có liên quan phạm vi đánh giá

Thực hành 2: -Bài tập nhóm: Lập chương trình đánh giá

Chữa bài tập thực hành

 

b. Kỹ năng chuẩn bị cho một cuộc đánh giá – Lập Checklist

Thực hành 3- Bài tập nhóm: Lập Checklist

¨       Đọc các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 - tham chiếu đến nội dung cần đánh giá.

¨       Xác định các yêu cầu chính (key word)

¨       Xác định các bằng chứng cần tìm thể hiện sự phù hợp của hệ thống

¨       Xác định các câu hỏi sử dụng

¨       Hoàn tất bảng checklist

 

Buổi chiều: 13h15 – 17h00

c.Thực hành đánh giá

Các phương pháp được sử dụng trong đánh giá nội bộ tích hợp

Phương pháp lấy mẫu trong đánh giá nội bộ tích hợp 2 hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và quản lý môi trường ISO 14001: 2004

Giới thiệu kỹ năng thu thập thông tin

Phương pháp truyền đạt thông tin

-          Các kỹ năng nên sử dụng khi đánh giá tích hợp 2 hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14001: 2004

-          Kỹ năng xử lý tình huống khi đánh giá

-          Những điểm cần lưu ý khi đánh giá tích hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004

Thực hành 4- Bài tập nhóm: Bài tập phân tích tình huống khi đánh giá tại hiện trường

-          Xác định yêu cầu tiêu chuẩn liên quan đến tình huống

-          So sánh yêu cầu tiêu chuẩn và các dữ liệu đã có của tình huống

-          Phân tích các hành động cần phải thực hiện tiếp theo với vai trò là chuyên gia đánh giá và kết luận

Chữa bài tập thực hành 4

 

3.     Ngày thứ 3

Buổi sáng: 08h15 : 12h00

 

d.Lập báo cáo đánh giá

Giới thiệu nguyên tắc lập báo cáo đánh giá tích hợp

Yêu cầu của một báo cáo sự không phù hợp

Các lưu ý khi lập báo cáo sự không phù hợp đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004

Thực hành 5- Bài tập nhóm: Viết báo cáo sự không phù hợp

-          Phân tích tình huống

-          Viết báo cáo sự không phù hợp cho từng tình huống theo dữ liệu của bài ra

Chữa bài tập thực hành 5

 

e.Tổng kết khóa học

Thảo luận các khó khăn điển hình của học viên trong quá trình đánh giá nội bộ tích hợp, bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn thường bị bỏ sót hoặc nhận định nhầm lẫn.

Các nội dung chính cần cho 01 cuộc đánh giá nội bộ tích hợp

 

Buổi chiều: 13h00 – 17h00

 

Hỏi đáp

Làm bài thi cuối khóa

 

Tải tài liệu:

 

1. Chuyên gia đánh giá nội bộ 9001 & 14001

 

2. Phiếu đăng ký

 

 

Group Information Read more

Making Our World Safer (NSC) and a Mission of Trust (Apave)… two visions combining to offer Apave’s international customers globally-recognized, qualitative approach to defensive driving training.

 

 

Th...

Newspaper information Read more

Hanoi (March 7th, 2017), The Executive Vice President of Apave Group (French) – Mr. Nguyen Cong Phu - General Director of Apave Asia Pacific had a working visit at Vietnam Construction Ministry. He was received...

Specialist News Read more

The urbanization level in China is presently around thirty-six (36) percent.  Experience elsewhere, indicates that as the urbanization level reaches thirty (30) percent, the country enters a stage of accel...

Contact Us and FAQ

(04) 3 787 7880
(08) 3 990 5588 

 • 1000 Professionals 8
 • Branches
 •  
 • 3 Representative Offices 
 •  
  6
 • Subsidiaries China, Korea, Japan, Malaysia, Myanmar, Singapore
Copyright APAVE @2013